PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

"Súťaž o víkendový pobyt pre celú rodinu"

Viac o Apartmánoch Matzo sa dozviete tu alebo kliknutím na obrázok 

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže s názvom "Súťaž o víkendový pobyt pre celú rodinu" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Nechtovyraj s.r.o. so sídlom MPČĽ 52, Brezno 977 01, IČO: 47 032 065 (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

 

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

 

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 02.5.2022 do 15.5.2022 do 23:59

 

3. Účastníci súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

 

s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky ktorá má viac ako 18 rokov, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:

 

  •  zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  •  osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

4. Podmienky súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže odošle do komentára príspevku s vyhlásením súťaže na facebook stránke Usporiadateľa vypracovanie Zadania súťaže. Usporiadateľ vyžrebuje 1 náhodného víťaza, ktorý vyhrá víkendový pobyt (piatok až nedeľa, 2 noci) pre celú rodinu (max. 6 osôb) v Apartmánoch Matzo v Mýte pod Ďumbierom, v mesiaci jún 2022.

 

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

5. Zadanie súťaže

Účastník súťaže sa do súťaže zapojí tak, že:

 

 

6. Žrebovanie

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti Nechtovyraj s.r.o., MPČĽ 52, 977 01 Brezno dňa 16.5.2022 o 20:00 hod. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Nechtovyraj s.r.o. alebo poverený zástupca v priebehu 3 pracovných dní od termínu žrebovania.

 

Výherca bude informovaný o výhre cez Facebook prostredníctvom správy.

 

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

 

7. Výhra

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

 

1x víkendový pobyt (piatok až nedeľa, 2 noci) pre celú rodinu (max. 6 osôb) v Apartmánoch Matzo v Mýte pod Ďumbierom v mesiaci jún 2022 v termíne podľa vlastného výberu.

 

Hodnota výhry bude uvedená v odovzdávacom protokole. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

 

8. Oznámenie výhry

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom zamestnanca Nechtovyraj s.r.o. alebo povereného zástupcu.

 

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 3 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

 

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

 

9. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné na jeho profile na stránke facebook.com, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

 

Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

 

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

 

10. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

 

11. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

 

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaže....link na stránku pravidiel súťaže.

 

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

 

V Brezne, 2.5.2022

 

Nechtovyraj s.r.o.